داداشم کلاس هفتمه.کارنامشو گرفته ۱۷.۵۷ شده معدلش.کلی مطالبات داره زبونشم درازه که چن نفر ۱۵ شده معدلشون به من بنازید و افتخار کنید که نیفتادم درسی رو و الان ددر دودوره با دوستاش خوش میگذرونه. انگار نه انگار‌.بعد تو موقعیت مشابه من وقتی همسن این بودم معدلم ۱۹.۹۷ شد به خاطر نمره نوزده جغرافیا  مامان کلی دعوام کرد چرا شاگرد اول نشدی تو باید بیست میبودی و یه هفته ممنوع الخروج بودم  سر این داستان هی گریه میکردم

بماند علوم ۱۱ گرفته میگه میخوام دندون پزشک بشم!!:|