اینکه میگن واس کنکور مداد مشکی نرم همراتون باشه ینی نمیذارن من اتودامو ببرم داخل؟:(.مداد خیلی گنده مینویسه صدای کشیده شدنش رو برگه هم رو مخه-_-


عکس هم جهت تلطیف فصا!!:دی